Aythya americana

Conservation Status

No information

No information

Taxonomic

  • Kingdom: animalia
  • Phylum: chordata
  • Class: aves
  • Order: anseriformes
  • Family: anatidae
  • Genus: aythya